Avís legal

ESTUDI A PARTICULAR SLU amb domicili a Pl. Narcís Oller 6, 08006 de Barcelona i CIF B-65643173 posa a disposició al seu lloc enparticular.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. 

ESTUDI A PARTICULAR SLU (d’ara endavant enparticular) Constitució inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el dia 11 d’Octubre de 2.011, al Volum 42806, Foli 205, Full B 413499, Incripció 1.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web d’enparticular per part dels USUARIS que hi accedeixin. Aquestes condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web http://enparticular.com a totes i cadascuna de les pàgines.

L’accés al lloc web de particular implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afirma comprendre totalment. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’hi ofereixen per a la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA

1.- El lloc web d’enparticular ha estat realitzat per tal de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i, de l’altra, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de contactar amb enparticular per sol·licitar informació addicional únicament mitjançant la utilització d’un enllaç al correu electrònic hola@enparticular.com

SEGONA.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

2.1.- La utilització del lloc web d’enparticular no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI. Les condicions ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’USUARI a fer un bon ús del web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament enparticular prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’aquest per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes d’enparticular o a tercers.

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius (“spamming”) o enviament de grans missatges per tal de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)

2.2.- enparticular podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals – veure clàusula cinquena.

TERCERA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

3.1.- enparticular utilitzant fonts internes i externes de manera que enparticular únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

3.2.- enparticular es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

QUARTA.- RESPONSABILITAT

4.1.- enparticular en cap cas serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius;

4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web;

4.1.3.- De les condicions o característiques dels articles que s’ofereixen al lloc web. enparticular simplement posa en contacte empreses i professionals que ofereixen o demanen aquests articles però no es responsabilitza de les negociacions o acords posteriors que realitzin aquestes empreses o professionals quedant únicament i exclusiva la bona marxa de la compravenda en mans d’aquests usuaris.

4.2.- enparticular es reserva el dret a suspendre l’accés sense avís previ de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l’assegurament de la responsabilitat efectiva dels danys que es puguin produir. Així mateix, enparticular col·laborarà i notificarà a l’autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d’activitat il·lícita.

4.3.- enparticular només assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix als límits i tal com s’especifica a les diferents propostes de serveis professionals acceptats pels clients.

CINQUENA.- DRETS D’AUTOR I MARCA

Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca d’enparticular, que inclou tant el nom com el logotip, llevat del consentiment exprés d’enparticular. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web d’enparticular -els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de particular.

SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

SETENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules continuaran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions.

enparticular podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia a aquests excepte reconeixement exprés per part d’enparticular.

Barcelona, ​​1 de juliol de 2022.